Huisregels

Gedragsregels

De Loopschool is een loopgroep waarin een cultuur heerst van openheid, veiligheid en respect voor elkaar. De trainers en sporters zorgen onderling voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig voelt.

 • Trainers en sporters onderling onthouden zich ervan een sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • Trainers en sporters onderling onthouden zich van elke vorm van machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie tegenover een sporter.
 • Trainers en sporters onderling raken een sporter niet op zodanige wijze aan, dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • Trainers en sporters onderling onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • Trainers en sporters onderling respecteren elkaars persoonlijke grenzen.
 • De trainer geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt een trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporter, die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De trainer gaat tijdens training met respect om met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt.
 • Trainers en sporters onderling beschermen de (mede)sporter tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, werken trainers en sporters onderling samen met deze personen of instanties, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De trainer ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert, dat niet in overeenstemming is met deze regels, spreekt hij de betreffende persoon daarop aan. Ook een sporter die grensoverschrijdend gedrag signaleert meldt dit.
 • Indien een sporter desondanks de gedragsregels nogmaals overtreedt, is de trainer bevoegd de sporter verdere deelname aan de clinic te ontzeggen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, is het de verantwoordelijkheid van de trainer in de geest hiervan te handelen.

Veiligheid

Als loopgroep trainen we altijd op de openbare weg. Daarom is het belangrijk om met elkaar afspraken te maken over veiligheid en het voorkomen van overlast.

 • Denk om je eigen en andermans veiligheid. Houd je aan de geldende verkeersregels.
 • Waarschuw je medelopers voor obstakels, zoals andere weggebruikers, paaltjes, vluchtheuvels en voor achteropkomend of tegemoetkomend verkeer.
 • Loop bij 2 of meer deelnemers aan de rechterkant van de weg, hier kan om legitieme redenen van worden afgeweken, de trainer heeft de eindbeslissing in dezen.
 • Het is verplicht om bij trainingen in het donker een reflecterend hesje en een lampje te dragen.
 • Loop zoveel mogelijk op fiets- en voetpaden.
 • Samen uit / samen thuis: verlaat niet voortijdig een training zonder het aan de trainer te melden.
 • Volg de aanwijzingen van de trainer op.
 • Heb respect voor je medelopers, de trainer en de medeweggebruikers, zorg ervoor dat je niemand tot last bent.
 • Pas je taalgebruik en volume aan, zodat anderen er zich niet aan storen.
 • Roken en alcohol hoort niet bij (loop)sport en is tijdens de trainingen niet toegestaan.